СТМ ЯНОС Начало

Други

№ 26-00-17 от 12.02.2001 г. относно разследването на обстоятелствата при трудова злополука

№ 670-105 от 20.01.2003 г. относно длъжностната характеристика и закрилата при уволнение на трудоустроени

№ 91-01-123 от 10.07.2000 г. относно установяването на трудовите злополуки

№ 91-01-8 от 9.01.2004 г. относно проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда

ЗАПОВЕД № 23 за утвърждаване образец на Декларация за трудова злополука

ЗАПОВЕД № 36 за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

ИНСТРУКЦИЯ № 1 за обема и съдържанието на частта „Безопасност,хигиена на труда и пожарна безопасност" към проектите (обн. ДВ, бр.84 от 27.10.1981 г., в сила от 01.01.1982 г.)

НОРМИ за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа па електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Комитета по условия на труд