СТМ ЯНОС Начало
Начало > Трудова медицина

Защо е нужна трудова медицина?

Мотивация, производителност, икономически ползи, отговорност, правна уредба.

Психологическото и социално напрежение често може да доведе до отсъствия по болест и голям брой злополуки на работното място. Работодателят, който инвестира в здравето и в доброто физическо състояние на своите работници, автоматично се възнаграждава с по-мотивирани, по-здрави и по-усърдни работници.

Добрите условия на труд на работното място водят до по-висока производителност. Изследванията доказват, че най-развитите държави и частни компании правят големи инвестиции в трудовата медицина и в осигуряването и поддържането на здравословни и безопасни условия на труд на работното място.

В световен мащаб, през последните години икономическите загуби от отсъствия по болест са около 60-70 милиарда евро. Работодателят плаща чрез производствени загуби и инвестиции в обучението на заместващи кадри. Профилактичните мерки намаляват отсъствията по болест и злополуките на работното място. Направените инвестиции обикновено се възвръщат в продължение на 3-5 години.

Проучванията показват, че само 10-15 % от работниците и служителите са лоялни към своите работодатели. Въпреки това работодателят има етично, социално и законово задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители и работници.

Законодателството по здравословни и безопасни условия на труд определя задълженията на работодателите в тази област. Това са стотици закони, наредби, правилници, конвенции, международни договори и други. Някои общи примери са Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, Наредба за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи, Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и други.