СТМ ЯНОС Начало
Начало > Услуги > Условия на труд на работното място

Безопасни условия на труд на работното място

"Янос" ЕООД предлага:

  • Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес;
  • Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск;
  • Предложения за въвеждане и оценка на ефективността на работата на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
  • Препоръки по отношение избора на средствата за колективна и лична защита;
  • Анализ на организацията на труда и методите на работа за по-доброто им приспособяване към отделните индивиди и за подобряване на здравето, безопасността и трудоспособността;
  • Организиране извършването на специализирани измервания и оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труда;
  • Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;
  • Разработване на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания;
  • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и консултации за правилното им прилагане.